STRONA W PRZEBUDOWIE
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej
... śmiertelnych - stu na stu.
Liczba, która jak dotad nie uległa zmianie.

Wisława Szymborska,
Przyczynek do statystyki
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, pok. 22, tel. 22 55 20 273, w sieci UW 20 273

Dydaktyka – Statystyka i Warsztaty statystyczne


Wprowadzenie do statystyki

Podstawowy kurs Wprowadzenie do statystyki, obowiązkowy dla wszystkich studentów IS UW prowadzony jest w formie ćwiczeń  na I roku, przez dwa semestry w łącznym wymiarze 90 godzin (60 godzin w semestrze zimowym, 30 godzin w semestrze letnim). Program obejmuje podstawowy kurs statystyki w zakresie niezbędnym dla socjologa, zamierzającego biernie lub czynnie zajmować się socjologią empiryczną. Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami statystycznymi w stopniu pozwalającym na stosowanie ze zrozumieniem podstawowych narzędzi statystycznych służących do opisu rzeczywistości społecznej, badania związków pomiędzy zjawiskami społecznymi oraz statystycznego weryfikowania hipotez.
Kurs ma charakter przede wszystkim teoretyczny – nacisk kładziony jest nie tyle na umiejętność mechanicznego stosowania różnych miar czy technik, ale na zrozumienie ich działania, właściwą ich interpretację oraz wiedzę o zakresie stosowalności.

 

Aktualny program zajęć (sylabus) wraz z terminami egzaminów – i szczegółowym opisem tego, co będzie się działo na zajęciach – jest zawsze do pobrania na stronach Wirtualnego Zbioru Zadań ze Statystyki. Jak widać więc, nie tylko zadania się tam znajdują. W sylabusie są wskazane terminy i miejsce egzaminów końcowych.

W roku akademickim 2016/2017 egzaminy odbędą się w następujących dniach:

1. Egzamin zerowy (po pierwszym semestrze) 2 lutego 2017
godz. 15:00-18:00
Auditorium Maximum
sala Mickiewicza
2. Egzamin końcowy 20 czerwca 2017
godz. 10:00-15:00
Auditorium Maximum
sala Mickiewicza
3. Egzamin końcowy poprawkowy 4 września 2017
godz. 10:00-15:00
Auditorium Maximum
sala Mickiewicza

 

Warsztaty Statystyczne

W drugim semestrze I roku studenci uczestniczą w kursie Warsztaty Statystyczne. Uczestnicy tych zajęć przeprowadzać będą analizy statystyczne na  prostych, ale rzeczywistych zbiorach danych z badań społecznych lub statystyki publicznej, z wykorzystaniem programów Excel i/lub SPSS.

Zajęcia ogniskować się będą wokół formułowanych przez prowadzącego pytań badawczych: zadaniem uczestników będzie wskazanie najbardziej użytecznej ze względu na możliwość udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie metody analizy statystycznej, jej przeprowadzenie, interpretacja wyników oraz sformułowanie wniosków (w tym pisemnie, w ramach prac domowych).

Uczestnicy zajęć przećwiczą:

– przedstawianie i interpretację rozkładów jednej lub wielu zmiennych w postaci tabelarycznej

– wyznaczanie i interpretację parametrów rozkładu jednej zmiennej, dla różnych skal pomiaru

– wykorzystanie metod regresji średnich, regresji liniowej i regresji wielokrotnej

Równolegle, uczestnicy zajęć będą pogłębiali swoją wiedzę w zakresie metod statystycznych omawianych uprzednio w ramach kursu „Wprowadzenie do statystyki”, a także poznawać będą praktyczne zastosowanie oraz własności teoretyczne innych metod analizy (w tym regresji wielokrotnej wraz z korelacją cząstkową).

 

Podstawy statystyki dla socjologów - okładka

Materiały i informacje wspólne dla wszystkich kursów:

Zadania i egzaminy

Internetowy zbiór zadań udostępniamy na witrynie:

http://sites.google.com/site/dydastat/ ,

natomiast testy ze statystyki w wersji elektronicznej dostępne są pod adresem:

http://www.konieczna-salamatin.eu/webtest/WebTest.html .

Zasady pisania egzaminów i kolokwiów:

Jak pisać egzaminy i sprawdziany ze statystyki?