STRONA W PRZEBUDOWIE
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej
... śmiertelnych - stu na stu.
Liczba, która jak dotad nie uległa zmianie.

Wisława Szymborska,
Przyczynek do statystyki
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, pok. 22, tel. 22 55 20 273, w sieci UW 20 273

Tematyka badawcza:

  • Teoria metod analizy danych socjologicznych, w szczególności statystycznych i demograficznych
  • Zaawansowane analizy i modele formalne wyników badań socjologicznych
  • Demografia i ruchliwość społeczna
  • Teoria wyboru społecznego, teoria gier, teoria sprawiedliwości dystrybutywnej
  • Analizy politologiczne oparte na formalnej teorii polityki
  • Symulacyjne badania skutków decyzji legislacyjnych

Wybrane publikacje:

Grzegorz Lissowski: poniżej wybrane książki i artykuły, więcej publikacji można znaleźć na stronie Instytutu Socjologii UW w dziale Dorobek. Publikacje.
Grzegorz Lissowski Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2008, s. 387.
Grzegorz Lissowski Podstawy statystyki dla socjologów. (wspólnie z Jackiem Hamanem i Mikołajem Jasińskim). Seria Wykłady z socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2008, s. 672.
Grzegorz Lissowski Fundamentalny wkład Amartyi K. Sena do teorii wyboru społecznego, Decyzje 3 2005
Grzegorz Lissowski Przestrzenna teoria głosowania. Redakcja specjalnego numeru monograficznego. „Studia Socjologiczne” 2003, Nr 1 (168), s. 174.
Grzegorz Lissowski Wprowadzenie do przestrzennej teorii głosowania, Studia Socjologiczne 1/2003
Grzegorz Lissowski Miara zróżnicowania ocen, Prakseologia 141 (2001)
Grzegorz Lissowski Elementy teorii wyboru społecznego. Wprowadzenie i wybór tekstów – Grzegorz Lissowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2001, s. 275.
Grzegorz Lissowski Metody agregacji indywidualnych preferencji, Studia Socjologiczne 1-2 2000
Grzegorz Lissowski Zasady sprawiedliwości dystrybutywnej: nowe zasady oceny sprawiedliwości, Studia Socjologiczne 1-2 2000
Grzegorz Lissowski Teoria wyboru społecznego. Redakcja specjalnego numeru monograficznego. „Studia Socjologiczne” 2000, 1-2 (156-7), s. 293.
Grzegorz Lissowski, Piotr Swistak Choosing the Best Social Order: New Principles of Justice and Normative Dimensions of Choice, American Political Science Review, 1995, Vol. 89, No.1; wyd. polskie: Wybór najlepszego uporządkowania społecznego: nowe zasady sprawiedliwości i normatywne wymiary wyboru, Studia Socjologiczne 1/1998
Piotr Swistak, Marek Kaminski, Grzegorz Lissowski The „Revival of Communism” or the Effect of Institutions? The 1993 Polish Parliamentary Elections, Public Choice, 1998, Vol. 97, No. 3, pp.429-449.
Grzegorz Lissowski Teoria racjonalnego wyboru. Redakcja specjalnego numeru monograficznego. „Studia Socjologiczne” 1994, 3-4 (134-135), s. 257.
Grzegorz Lissowski Prawa indywidualne a wybór społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1992, s. 281.
Marek Kaminski, Grzegorz Lissowski, Piotr Swistak The Role of Formal Theory in Comparative Research

Henryk Banaszak, Leszek Rowicki Pamięć-wiedza-wyobraźnia Warszawa 2002
Henryk Banaszak, Leszek Rowicki W przededniu wielkiej zmiany. Młodzież Warszawy 1987-1988 Warszawa 1991

Jacek Haman Klasyfikacja systemów wyborczych. Przykład z pogranicza nauk politycznych i matematyki Atheneum 21/2009
Jacek Haman Podstawy statystyki dla socjologów. (wspólnie z Mikołajem Jasińskim i Grzegorzem Lissowskim); seria Wykłady z socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2008
Jacek Haman Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce Raport z badania opracowali: Ewa Bartnik, Grażyna Czetwertyńska, Piotr Czetwertyński, Dorota Cyngot, Michał Federowicz, Agata Grabowska, Jacek Haman, Jakub Komorek, Zbigniew Marciniak, Barbara Ostrowska, Michał Sitek, Agnieszka Sułowska. Warszawa 2007: Ministerstwo Edukacji Narodowej ;
Jacek Haman G. Bingham Powell: Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne (recenzja) Decyzje 8/2007
Jacek Haman Degresywnie proporcjonalny podział mandatów w Parlamencie Europejskim Decyzje 8/2007
Jacek Haman Badanie metod wyboru społeczenego: dedukcja, indukacja, symulacja Decyzje 6/2006
Jacek Haman Większościowy system wyborczy: oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alternatywne Decyzje 4/2005
Jacek Haman Dieter Nohlen: Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych (recenzja) Decyzje 3/2005
Jacek Haman JOW, ale inaczej. Jak wybierać prezydenta, wójta i posła? w: S. Drobczyński, M. Żyromski (red.), Rola wyborów w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Poznań 2004: WSNHiD
Jacek Haman Wpływ statusu społeczo-ekonomicznego w badaniach PISA 2000 i 2003 w: PISA – wyniki badania 2003, Warszawa 2004: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Jacek Haman Populacja i próba uczniów w badaniach PISA 0
Jacek Haman Słownik socjologii i nauk społecznych Warszawa 2004: WN PWN
Jacek Haman Jak zrobić rewolucję, nie zauważając tego i jak ją odkręcić, udając, że się tego nie robi. Senacko-sejmowy finisz Ordynacji do Parlamentu Europejskiego 0
Jacek Haman Senat – euroordynacja – rewolucja Praktyka Polityczna 1, wiosna 2004
Jacek Haman Demokracja, decyzje, wybory Warszawa 2003: WN Scholar
Ireneusz Białecki, Jacek Haman Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA.Wyniki polskie – raport z badań Warszawa 2003: Fundacja Res Publica, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Jacek Haman Stabilność i zmienność w przestrzennych modelach głosowania Studia Socjologiczne 1/2003
Jacek Haman Podział mandatów pomiędzy okręgi wyborcze w świetle teorii sprawiedliwego podziału dóbr Przegląd Sejmowy 1(48)/2002
Jacek Haman Czy w Sejmie jest lewica i prawica? w: Włodzimierz Wesołowski (red.) Obciążeni polityką, Warszawa 2001: IFiS PAN
Jacek Haman Racjonalne metody podziału mandatów w wyborach proporcjonalnych Studia Socjologiczne 1-2/2000
Jacek Haman, Włodzimierz Wesołowski Elementy myślenia o państwie demokratycznym w: Radosław Markowski (red.) Wybory parlamentarne 1997, Warszawa 1999: ISP PAN/Friedrich Ebert Stiftung
Jacek Haman Jakie wybory? Społeczeństwo Otwarte 4/1998
Jacek Haman Program kursu Statystyka dla socjologów opracował Jacek Haman we współpracy z Zespołem Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej IS UW jako program wzorcowy przedmiotu Statystyka dla Konferencji Instytutów Socjologii, Warszawa 1997
Jacek Haman Etyka i komputery Społeczeństwo Otwarte 5/1995

Mikołaj Jasiński Nota metodologiczna w: „Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II” Warszawa. Centrum Myśli Jana Pawła II, 2009.
Mikołaj Jasiński Raport badawczy z pierwszej edycji ogólnouniwersyteckich badań jakości kształcenia na UW (współautor i redaktor wydania). Warszawa. Uniwersytet Warszawski, 2008
Mikołaj Jasiński Podstawy statystyki dla socjologów. (wspólnie z Jackiem Hamanem i Grzegorzem Lissowskim). Seria Wykłady z socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2008
Mikołaj Jasiński Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa, czy ilościowa (współautor M. Kowalski). Rozdział w podręczniku metodologii ewaluacji ex-post. Warszawa. PARP, 2007
Mikołaj Jasiński Wolność od poniżającego traktowania a prawa ucznia w szkole (współautor M. Kowalski). Warszawa. Fundacja „Dzieci Niczyje”, 2007
Mikołaj Jasiński Prawa ucznia w szkole. Przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań. Analiza ogólnopolska (współautor M. Kowalski). Warszawa. CODN i Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2006
Mikołaj Jasiński Nicea, Konstytucja, kompromis … – o znaczeniu procedur w zgromadzeniach decyzyjnych Decyzje 1 (2004)
Mikołaj Jasiński Stanowisko ideologiczne a znaczenie uczestnika zgromadzenia decyzyjnego Studia Socjologiczne 1/2003;
Mikołaj Jasiński Czy zawsze większy jest silniejszy, czyli jak zmierzyć siłę uczestników zgromadzeń decyzyjnych? Studia Socjologiczne 1-2 2000
Mikołaj Jasiński Polski Raport UNDP. Rok 1997, współautor.

Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje pomiędzy peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa, 2001
Krystyna Iglicka, Ewa Jaźwińska, Marek Okólski Współczesne migracje zagraniczne ludności Polski: badania etnosondażowe, Studia Demograficzne 1996 nr 4

Marta Kiełkowska (zd.Kuc) Respektowanie praw indywidualnych a optymalność Decyzje 7 (2007)
Marta Kiełkowska (zd.Kuc) Kiedy metoda zwykłej większości zapewnia przechodniość preferencji społecznej ? Decyzje 2 (2004)
Marta Kiełkowska (zd.Kuc) Klemensa Szaniawskiego metody sprawiedliwego podziału dóbr Filozofia Nauki 1-2 2001
Marta Kiełkowska (zd.Kuc) Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego Studia Socjologiczne 1-2 2000

Jan Poleszczuk Ewolucyjna teoria interakcji społecznych, WN Scholar/IS UW, Warszawa 2004
Jan Poleszczuk Altruizm a racjonalność zachowań społecznych, Studia Socjologiczne 1-2 2000

Dariusz Przybysz: lista publikacji na stronie www.dp.waw.pl

Marek Styczeń Wnioskowanie statystyczne Warszawa 1994
Michał Pohoski, Marek Styczeń Dynamika zatrudnienia i zarobków w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Wyniki badania panelowego 1987-1991-1998

Katarzyna Abramczuk Sektor spółdzielczy. (współautor J. Herbst); w: Dąbrowska J. (red.) „Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce” Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. 2008
Katarzyna Abramczuk Dobre powody, by pomóc nieznajomemu. Problem relewantnej informacji w sytuacjach wzajemności pośredniej. Decyzje,10 (2008), 83-103.
Katarzyna Abramczuk Zróżnicowanie zaufania społecznego w: M. Jarosz (red.) „Polacy równi i równiejsi” ISPPAN, Warszawa 2010
Nathan Berg, Ulrich Hoffrage and Katarzyna Abramczuk Fast Acceptance by Common Experience: FACE-recognition in Schelling’s model of neighborhood segregation (2010) Judgment and Decision Making 5(5): 391-410
Nathan Berg, Katarzyna Abramczuk, Ulrich Hoffrage Schelling’s Neighborhood Segregation Model with FACE-Recognition w: R. Hertwig, U. Hoffrage, & the ABC Research Group „Simple Heuristics in a Social World” Oxford University Press, w druku

Anna Baczko-Dombi, Anna Giza-Poleszczuk, Agata Komendant-Brodowska Przemoc w szkole 2011. Raport z badań opublikowany na stronie: www.szkolabezprzemocy.pl
Anna Baczko-Dombi, Agata Komendant-Brodowska Teoria racjonalnego wyboru-integracja nauk społecznych. Zastosowania diagramu Colemana w analizie zjawisk społecznych §  publikacja pokonferencyjna „Metodologie w naukach o polityce”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (w druku)
Anna Baczko-Dombi, Jan Dzierzgowski, Wojciech Fenrich, Małgorzata Głowania, Agata Komendant-Brodowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Izabela Wagner Główne grzechy raportu o stanie polskiej Akademii Głos Nauczycielski, nr 13-16/2010
Anna Baczko, Łucja Krzyżanowska, Magdalena Stec Kapitał społeczny w powiecie tczewskim raport dostępny na stronie: www.fundusze.powiat.tczew.pl, 2009
Anna Baczko, Agata Komendant Funkcjonowanie stypendiów w Polsce. Desk research raport dostępny na stronie www.mojestypendium.pl, 2008
Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007. Raport z badań Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka Wolontariat, filantropie i 1%. Raport z badań Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
Anna Baczko, Marta Gumkowska, Agnieszka Ogrocka Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w: „Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań” Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy Hausner (red.), FISE, Warszawa 2008

Adam Kęska Stanisław Heilpern, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (recenzja), ”Decyzje”, nr 1, czerwiec 2004.
Adam Kęska Stare i nowe podziały społeczne w Polsce w: Maria Jarosz (red.) Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, ISP PAN, Warszawa 2008.
Adam Kęska Lustracja w odbiorze społecznym (współautor: Zofia Kinowska), w: Maria Jarosz (red.) Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Anna Baczko-Dombi, Anna Giza-Poleszczuk, Agata Komendant-Brodowska Przemoc w szkole 2011. Raport z badań opublikowany na stronie: www.szkolabezprzemocy.pl
Anna Baczko-Dombi, Agata Komendant-Brodowska Teoria racjonalnego wyboru-integracja nauk społecznych. Zastosowania diagramu Colemana w analizie zjawisk społecznych publikacja pokonferencyjna „Metodologie w naukach o polityce”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (w druku)
Agata Komendant-Brodowska Okrutne gry. Przemoc szkolna w perspektywie teorii gier referat przygotowany na interdyscyplinarne seminarium programu stypendialnego „Doktoraty dla Mazowsza”; dostępny na stronie: www.come.uw.edu.pl/stypendia
Agata Komendant-Brodowska Sin of omission. Behaviour of bystanders in game theoretical perspective. w: Bullying and the Abuse of Power. From the Playground to International Relations. Inter-disciplinary Press oraz materiały opublikowane w ramach konferencji na stronie: http://www.inter-disciplinary.net/criticalissues/ethos/bullying-and-the-abuse-of-power
Anna Giza-Poleszczuk, Agata Komendant-Brodowska, Heiko Ruger, Magdalena Stec Job Mobility and Social Class. Human Capital, External Constrains and Mobility Quality w: Norbert F. Schneider and Beate Collet (eds.) 2009: Mobile Living Across Europe, Volume II, Causes and Consequences of Job-Related Spatial Mobility in Cross-National Perspective, Opladen: Barbara Budrich (współautor)
Anna Baczko-Dombi, Jan Dzierzgowski, Wojciech Fenrich, Małgorzata Głowania, Agata Komendant-Brodowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Izabela Wagner Główne grzechy raportu o stanie polskiej Akademii Głos Nauczycielski, nr 13-16/2010
Agata Komendant-Brodowska Jak lokalnie budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie. Publikacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępna na stronie: www.lokalnepartnerstwa.org.pl (współautor)
Agata Komendant-Brodowska Grzech zaniechania. Świadkowie przemocy szkolnej w perspektywie teorii gier. Decyzje, nr 11 (2009), 5-47
Agata Komendant-Brodowska O podziałach zawsze niesprawiedliwych (przynajmniej pod jakimś względem). Recenzja książki Grzegorza Lissowskiego „Zasady podziału dóbr” Decyzje, nr 10 (2008), 115-120
Agata Komendant, Anna Baczko Funkcjonowanie stypendiów w Polsce. Desk research raport dostępny na stronie www.mojestypendium.pl, 2008
Agata Komendant Nauczyciele języka angielskiego – warunki nauczania, problemy, oczekiwania. Raport z badań. Języki Obce w Szkole, nr 2/2008 (współautor)
Agata Komendant Bulling w perspektywie teorii gier praca dostępna w zasobach seminarium Zespołu Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją : www.badania.edu.pl
Agata Komendant Przemoc w szkole wśród chłopców i dziewcząt. Dyrektor Szkoły nr 6/2007, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
Agata Komendant Przemoc w szkole w perspektywie teorii gier – nowe ujęcie problemu. w: „Przemoc wobec dzieci – profilaktyka i interwencja”, pod redakcją Wiesławy Walc; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007
Agata Komendant W co grają więźniowie? Recenzja książki Marka M. Kamińskiego „Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia”. Kultura i Społeczeństwo nr 1/2007, Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Socjologii PAN i Instytutu Studiów Politycznych PAN

Tomasz Zając Wykorzystanie danych z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów w procesie ewaluacji jakości kształcenia, w: Wojciech Przybylski i in. (red), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody. Narzędzia. Dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.
Tomasz Zając Raport badawczy z trzeciej edycji Ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakości kształcenia na UW (współautor). Uniwersytet Warszawski,  Warszawa 2010.
Tomasz Zając Rekrutacja 2010. Raport z analizy danych rekrutacyjnych. Uniwersytet Warszawski,  Warszawa 2010.
Tomasz Zając Raport badawczy z drugiej edycji Ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakości kształcenia na UW (współautor). Uniwersytet Warszawski,  Warszawa 2009.
Tomasz Zając Rekrutacja 2009. Raport z analizy danych rekrutacyjnych. Uniwersytet Warszawski,  Warszawa 2009.
Tomasz Zając Raport badawczy z pierwszej edycji Ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakości kształcenia na UW (współautor). Uniwersytet Warszawski,  Warszawa 2008.

Piotr Zimolzak Zarządzanie czasem a agresja w szkole Artykuł opublikowany w miesięczniku kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły” (styczeń 2008) Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
Piotr Zimolzak Inwestycje w przyszłość. Zarządzanie budżetem czasu jako forma kontroli Prelekcja podczas konferencji IS UW „Polskie drogi edukacji i jej dylematy w perspektywie interdyscyplinarnej”. (23.03.2007)